Rejestracja użytkownika

Proszę o zapamiętanie loginu (Nazwa użytkownika) i hasła w celu późniejszego logowania.

Regulamin

Regulamin korzystania z Portalu PIFSPORT i Płatności Elektronicznych

I. Definicje Portal PIFSPORT- system zarządzania bazą danych osób zapisujących się, wnoszących opłatę startową i biorących udział w zawodach uzyskując wynik w zawodach sportowych.

- Uczestnik - dane osoby fizyczna będącej obiektem bazy danych i jej systemu zarządzania.

- Organizator - organizacja, stowarzyszenie, firma, instytucja lub prawna grupa formalna będąca organizatorem Imprezy sportowej.

- „Pif Sport…” - działalność gospodarcza prowadzona na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 911 prowadzonej przez Wójta Gminy Kamienica, z siedzibą 34-608 Kamienica 342

- Impreza sportowa - wydarzenie społeczno- gospodarcze o charakterze sportowym o własnościach takich jak: organizacja przez Organizatora, udział Uczestnika w imprezie, wynik Uczestnika.

- Opłata startowa - kwota określona w regulaminie Imprezy sportowej przez Organizatora, którą wpłaca Uczestnik do udziału w Imprezie.

Płatność elektroniczna - forma dokonania opłaty startowej przez Uczestnika przy użyciu elektronicznych kanałów płatności np. obsługiwanych przez firmę Dotpay. Celem płatności elektronicznej jest jak najszybsza i najwygodniejsza forma dokonania wpłaty, umożliwiająca jej rejestrację w Portalu PIFSPORT.

- Wynik Uczestnika - Wynik uczestnika uzyskany w imprezie sportowej rozumianych jako całość wraz z wynikiem formalnym (czasem, miejscem, stratą, itp.), obrazem zapisanym elektronicznie, dźwiękiem, zapisem multimedialnym, śladem przebytej trasy.

- Biuro zawodów - Miejsce wskazane w regulaminie Imprezy sportowej, w którym we wskazanych terminach przed zawodami następuje weryfikacja Użytkowników, opcjonalnie przyjmowanie gotówkowych Opłat startowych i wydawanie pakietów startowych.

II. Zasady ogólne

1. Portal Pifsport ma na celu usprawnienie zarządzania zapisami, opłatami i wynikami do zawodów sportowych i ich wynikami przez Uczestników i Organizatorów.

2. Uczestnicy rejestrując się w portalu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby portalu i imprez sportowych, do których się zapisuje i zgoda ta stanowi wyłączną podstawę utrzymywania ich w bazie danych.

3. Uczestnik rejestrując się do udziału w Imprezie Sportowej akceptuje warunki Organizatora zawarte w konkretnym regulaminie Imprezy sportowej. Pifsport organizuje lub pośredniczy jedynie w rejestracji i transakcji wniesienia opłaty startowej pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem.

4. Portal Pifsport udostępnia Uczestnikowi następujące funkcjonalności:

a) proces zalogowania, rejestracji, zmiany i odzyskiwania hasła w systemie,

b) proces rejestracji i edycji zgłoszenia do imprezy sportowej,

c) proces dokonania opłaty startowej przy użyciu przelewu na konto wskazane przez organizatora oraz potwierdzenia tej wpłaty na liście zgłoszonych uczestników.

d) rejestrację automatyczną i ręczną swoich wyników uzyskanych w imprezach sportowych,

III. Logowanie do Systemu

1. Użytkownik który zamierza korzystać z Portalu Pifsport winien zarejestrować się, podając swoje dane osobowe oraz dane niezbędne do udziału w imprezie sportowej lub zalogować się do systemu przy użyciu nadanej w procesie rejestracji parze danych loginu i hasła.

2. W procesie rejestracji Użytkownik potwierdza poprawność podanych przez siebie informacji i wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

3. W przypadku rejestracji nowych użytkowników w celu przeprowadzenia jej weryfikacji portal może zażądać uwierzytelnienia za pomocą wiadomości aktywacyjnych wysyłanych e-mailem.

4. Po prawidłowym zalogowaniu Użytkownik ma prawo zmieniać hasło dostępu do portalu dowolnie często.

5. W przypadku utraty hasła Użytkownik może skorzystać z opcji resetowania hasła, używającego do uwiarygodnienia wiadomości e-mail.

IV. Rejestracja do Imprezy Sportowej

1. Użytkownik który zamierza zarejestrować się do udziału w Imprezie Sportowej winien zalogować się do portalu przy użyciu swojego loginu i hasła, lub jeżeli nie posiada jeszcze konta w Portalu Pifsport zarejestrować się najpierw do Portalu Pifsport .

2. W procesie rejestracji do Imprezy Sportowej Użytkownik podaje wymagane przez Organizatora Imprezy sportowej informacje i potwierdza ich poprawność oraz wyraża zgodę na warunki zawarte w konkretnym regulaminie Imprezy.

3. Po wypełnieniu formularza rejestracji Użytkownik podejmuje decyzje co do formy wnoszenia Opłaty startowej. W zależności od konfiguracji Imprezy Sportowej i wymagań Organizatora dostępne są następujące formy płatności:

a. płatność elektroniczna przy użyciu kanału płatności elektronicznych,

b. płatność przelewem na konto Organizatora,

c. płatność gotówką w biurze zawodów.

4. Dane rejestracji do zawodów mogą być przez Użytkownika modyfikowane po zalogowaniu się do Portalu Pifsport.

V. Płatność elektroniczna – po zaksięgowaniu wpłaty na konto organizatora lub Portalu Pifsport – zostanie umieszczona adnotacja przy nazwisku uczestnika danej Imprezy Sportowej

1. Reklamacje .

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie płatności należy złożyć reklamację w postaci mailowej na adres biuro@pifsport.pl. Za rozpatrzenie reklamacji odpowiedzialny jest Pifsport lub organizator przyjmujący wpłatę na własne konto. Podjęcie działań rozpatrzenia reklamacji nie zajmie więcej niż 24 godziny od terminu zgłoszenia i zostanie zakończone przed upływem 7 dniu od daty zgłoszenia. Wszelka korespondencja w tym zakresie będzie prowadzona pocztą elektroniczną.

2. Obsługa żądania zwrotu

Użytkownik może odwołać udział w Imprezie sportowej i żądać zwrotu opłaty startowej do 7 dni licząc od daty wpłaty pod warunkiem podania takiej możliwości w regulaminie zawodów. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi maksymalnie w ciągu 10 dni od daty jego zażądania. Zwrotu dokona Pifsport domyślnie tą samą drogą, którą opłata została wniesiona w tej samej kwocie lub jeżeli nie będzie to możliwe technicznie na podany przez użytkownika, żądającego zwrotu numer konta. Środki z wpłat przekazywane są przez Pifsport do Organizatora nie wcześniej niż 10 dni od ich daty wpływu.

3. W przypadku konieczności odwołania lub zmiany terminu Imprezy sportowej przez Organizatora zwrot pieniędzy z tytułu wniesionych opłat startowych dokonywany będzie przez Organizatora Imprezy sportowej na zasadach określonych w regulaminie imprezy.

4. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem płatności elektronicznych w tym żądania zwrotów należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną do Pifsport na adres: biuro@pifsport.pl lub bezpośredniego organizatora przyjmującego wpłaty.

VI. Rejestracja wyników

1. Użytkownik, który zaloguje się do Portalu Pifsport może mieć wgląd w wyniki Imprez sportowych w których brał udział.

2. Wyniki z Imprez sportowych obsługiwanych w zakresie pomiaru czasu przez Pifsport będą uzupełniane w Portalu na bieżąco.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Pifsport.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji celów Portalu Pifsport. Pifsport jak i poszczególni współpracujący Organizatorzy Imprez sportowych mogą także przetwarzać dane osobowe Użytkownika do celów marketingowych związanych ze sprzedażą udziałów w Imprezach sportowych, np. dostarczaniem informacji o aktualnych i planowanych Imprezach, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

3. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez Pifsport.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Wszelka korespondencja Użytkownika z Pifsport winna odbywać się drogą elektroniczną.

Kamienica, dnia 10.10.2014r.

Oświadczam, że znam Regulamin korzystania z portalu Pifport i zgadzam się z jego postanowieniami. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pifsport teraz i w przyszłości, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późn. zm.) Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Pifsport z siedzibą w Kamienicy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora zawodów.

* - pola obowiązkowe